Εταιρείες / Επιχειρήσεις


Το γραφείο διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα του εταιρικού δικαίου και συγκεκριμένα όσον αφορά την ίδρυση, λειτουργία και νομική υποστήριξη ελληνικών και ξένων εταιριών κάθε εταιρικού τύπου.

Είμαστε εξειδικευμένοι σε θέματα διαφορών μεταξύ εταίρων, σε θέματα άσκησης δικαιωμάτων, που πηγάζουν από την εταιρική ιδιότητα, καθώς και σε θέματα συγχωνεύσεων ανωνύμων εταιρειών, πτωχευτικού δικαίου και δικαίου εξυγίανσης εταιρειών.