Διοικητικό Δίκαιο


Οι έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του κράτους και των πολιτών, χαρακτηρίζονται πολλές φορές από ανισότητες, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται να διεξαχθούν γρήγορες ενέργειες, δικαστικής και εξωδικαστικής φύσεως.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, αναλαμβάνουν την επίλυση σύνθετων νομικών θεμάτων διοικητικής φύσεως και παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη σε δικαστικούς αγώνες κατά του Δημοσίου για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, ρυθμίσεων οφειλών, ατομικών προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων κ.α